Το φαινόμενο των ρυπασμένων χώρων έχει τις ρίζες του στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, αν και ρυπασμένοι χώροι ξεκίνησαν να γίνονται αντιληπτοί μόλις τη δεκαετία του ’70. Κυριότερες αιτίες ύπαρξης των ρυπασμένων χώρων είναι η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων και η ακατάλληλη αποθήκευση βιομηχανικών πρώτων υλών. Οι κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις του προβλήματος είναι πολύ σημαντικές και προφανείς, αν αναλογιστούμε τα τεράστια κεφάλαια που απαιτούνται για τον εντοπισμό, την περιβαλλοντική εκτίμηση και την αποκατάσταση των χιλιάδων ρυπασμένων χώρων που εκτιμάται ότι υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως. Το πρώτο και πολλές φορές το κυριότερο βήμα στη διαχείριση ρυπασμένων χώρων αποτελεί ο εντοπισμός και η περιβαλλοντική εκτίμησή τους, ώστε να αποδειχθεί ότι είναι πράγματι ρυπασμένοι και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητά τους για τους δυνητικούς αποδέκτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη χώρα μας αποτελεί η περιοχή του Ασωπού ποταμού και κυρίως η περιοχή των Οινοφύτων, όπου μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές της χώρας δημιουργήθηκε χωρίς τις κατάλληλες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ελλιπή διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και κατ’ επέκταση τη ρύπανση του υπόγειου νερού της περιοχής, όπου έχουν εντοπιστεί υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου.

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 στα πλαίσια των Σεμιναρίων του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και  Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» ο Ηρακλής Παναγιωτάκης Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος (ENYDRON) έκανε ομιλία με τίτλο: «Εντοπισμός και περιβαλλοντική εκτίμηση ρυπασμένων χώρων – Η περίπτωση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων». Στην παρουσίαση αυτή περιγράφεται η προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τον εντοπισμό και την περιβαλλοντική εκτίμηση ενός ρυπασμένου χώρου στην περιοχή των Οινοφύτων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE CHARM, στο οποίο ο συμμετείχε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ.

Σεμινάριο Παναγιωτάκης 2016 ΕΜΠ (Παρουσίαση)