Ηρακλής Παναγιωτάκης, PhD, MSc, BEng, BSc, DIC

Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντολόγος

Ο Ηρακλής Παναγιωτάκης είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντολόγος, με διδακτορικό στην αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων με βιολογικές μεθόδους και μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντική μηχανική. Έχει υπερδεκαετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ, ΣΜΠΕ, ΜΠΚΕ), και μελετών διαχείρισης αποβλήτων, στη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, στην εκτίμηση ρυπασμένων χώρων και στoν σχεδιασμό και την υλοποίηση δειγματοληψιών νερού, αποβλήτων και εδάφους. Έχει συμμετάσχει σε έργα διεθνών οργανισμών σε έργα στα Δ. Βαλκάνια (Παγκόσμια Τράπεζα, IFC). Είναι συγγραφέας περισσότερων από 30 επιστημονικών εργασιών και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση ποικίλων ερευνητικών προγραμμάτων που άπτονται κυρίως στο αντικείμενο της αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων. Είναι συνδιδάσκων του μαθήματος «Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του ΕΜΠ και μέλος του συμβουλίου επιμελητών (editorial board) του περιοδικού Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (Springer).

Email: panagiotakis@enydron.com

 

Νίκος Κουρής, MSc, MEng, BSc

Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός & Γεωλόγος

Ο Νίκος Κουρής είναι Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός και Γεωλόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων. Έχει υπερδεκαετή εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων, μελετών διαχείρισης αποβλήτων και στη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Είναι επίσης συνεργάτης του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ για περισσότερο από 10 χρόνια και έχει μεγάλη εμπειρία στη διενέργεια χημικών αναλύσεων, καθώς επίσης και στoν σχεδιασμό και την υλοποίηση δειγματοληψιών νερού, αποβλήτων, εδάφους και ιζημάτων. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα που άπτονται κυρίως της καταγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος και της διαχείρισης λυμάτων και ιλύος.

Email: kouris@enydron.com

 

Μιχάλης Παπαμικρούλης, MSc, MEng

Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ο Μιχάλης Παπαμικρούλης είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων. Τομείς ειδίκευσής του είναι η υδρολογική προσομοίωση, η χρήση λεκανών απορροής, ο υδρολογικός σχεδιασμός, καθώς και οι εργαστηριακές μέθοδοι ανάλυσης παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα νερού και λυμάτων. Έχει επίσης εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Email: papamikroulis@enydron.com