Δραστηριοποιούμαστε σε όλο το φάσμα της προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των στελεχών μας και η συνεργασία μας με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε. Το ευέλικτο σχήμα μας, μας επιτρέπει επίσης να συμμετέχουμε με επιτυχία σε μεγαλύτερες ομάδες μελετητών και ερευνητών και να παρέχουμε υπηρεσίες υπεργολάβου υψηλής ποιότητας.

Εκπονούμε μια σειρά περιβαλλοντικών μελετών όπως:

 • Μελέτες περιβαλλοντικών & κοινωνικών επιπτώσεων (ΜΠΕ, ΜΠΚΕ)
 • Στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
 • Μελέτες επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης αποβλήτων
 • Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
 • Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων
 • Μελέτες εξυγίανσης ρυπασμένων χώρων
 • Μελέτες χαρακτηρισμού αποβλήτων

Επίσης παρέχουμε ένα φάσμα άλλων υπηρεσιών περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως:

 • Περιβαλλοντική εκτίμηση ρυπασμένων χώρων
 • Βασική έκθεση
 • Περιβαλλοντική δειγματοληψία
 • Περιβαλλοντική επιθεώρηση
 • Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, EMAS)
 • Περιβαλλοντική εμπειρογνωμοσύνη
 • Ανάλυση περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων

Τέλος, η στελέχωση της ENYDRON με έμπειρους δικηγόρους, μας επιτρέπει επίσης να παρέχουμε νομική υποστήριξη σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και περιβαλλοντικής ευθύνης, όποτε αυτό απαιτείται